Generalforsamling 2021

Referat af
Generalforsamling for Humanistisk Samfund – Aarhus 2021
Torsdag d. 8. juni 2021, kl. 20.00 – 21.00.
Sted: Møderum 2, Dokk1.
16 medlemmer deltog i generalforsamlingen.

 1. Valg af dirigent, og referent
  Jesper Dybbro blev valgt til dirigent og Eigil Dixen som referent.
  Jesper slog fast at generalforsamlingen ikke helt var indkaldt i overensstemmelse med foreningens vedtægter. Den blev som krævet i vedtægterne afholdt i årets første halvdel, men da indkaldelsen blev udsendt 10. maj, var det kun 29 dage før afholdelsen af generalforsamlingen, hvor vedtægterne kræver mindst 30 dage før. Generalforsamlingen accepterede dog denne mindre fejl.
 2. Fremlæggelse af årsberetning til godkendelse
  Formand for Humanistisk Samfund – Aarhus, Thorkild Svendsen, sagde i sin årsberetning, at vi Aarhus området nu har omkring 250 voksne medlemmer og næsten 100 unge medlemmer, mens landsforeningen har passeret et medlemstal på 2000 – en rigtig flot stigning over de seneste år.
  Thorkild berettede dog om en begrænset aktivitet i lokalforeningen i det forløbne år, da coronarestriktioner har spændt ben for en større aktivitet. Det lykkedes dog at afholde en Kafé Mensch om bogen Sapiens af Yuval Noah Harari med titlen: ”Bogen Sapiens og dens forhold til vores humanistiske livssyn”. Lokalforeningen etablerede i efteråret 2019 en læsegruppe om bogen. Som resultat af drøftelserne i læsegruppen afholdt tre af læsegruppens medlemmer, Gunnar Nordestgaard, Peter Paaske og Eigil Dixen, et oplæg, hvor tre forskellige synsvinkler i bogen blev ridset op, så vi kunne se vores humanistiske livssyn i det lys. Det blev et velbesøgt arrangement med mange gode drøftelser.
  Derudover blev der udsendt indbydelser til et midvinterarrangement, som skulle have været afholdt den 8. dec. 2020, hvor vi annoncerede at vores traditionsrige vinterchili arrangement på grund af coronaepidemien ville blive uden servering af en Chili con Carne, men dog med servering af gløgg og småkager. Til gengæld var der planlagt et oplæg om solhvervsmarkering gennem tiderne af den altid veloplagte og hurtigt talende historiker Asser Amdisen kendt fra adskillige tv-udsendelser. Oplægget skulle have været holdt i den smukke Solsal, som er den tidligere festsal for VUC Århus på Ingerslev Boulevard, men som nu administreres af Fjordsgade Forening- og Fritidshus. Salen kan rumme op til 150 deltagere. Desværre måtte arrangementet i sidste øjeblik aflyses pga. coronakrisen. Det søges i stedet gennemført i december 2021.
  Der blev allerede i 2019 nedsat en arbejdsgruppe om livssynsneutrale ceremonirum i Aarhus Kommune. Arbejdsgruppen har holdt en række møder og besøgt de kommunale kapeller på Veste og Nodre Kirkegård samt kapellet på Skejbysygehus.Der har også været besøg i den nye kommunale bygning Blixens i Gellerupparken og det kommunale Fjordsgades Foreningshus i den tidligere Fjordsgades Skole, herunder Solsalen. Alle steder, som måske kan bruges til humanistiske ceremonier eller blot er velegnede til møder i
  lokalforeningen, herunder Vinter Chili og generalforsamlinger. Arbejdsgruppen nåede ikke at afslutte sit arbejde, inden coronakrisen lukkede arbejdet ned. Det lykkedes imidlertid at afslutte arbejdet i efteråret 2020.
  Udover den viden der er indhøstet om interessante lokaliteter i Aarhusområdet, resulterede arbejdet også i en pjece med titlen ”Ikke-religiøs begravelse i Aarhusområdet”, som netop var blevet færdigtrykt på kraftigt glittet pair. Eksemplarer blev udleveret på general-forsamlingen. Pjecen findes også i en elektronisk udgave på lokalforeningens hjemmeside Ikke-religiøs begravelse i Aarhusområdet (hs-aarhus.dk) Denne udgave har selvsagt den fordel, at man kan følge en række links og bl.a. se en lille video.
  Der har i løbet af efteråret været holdt tre møder i lokalbestyrelsen samt to virtuelle møder i foråret.
  Thorkild takkede de aktive i lokalforeningen for deres indsats, herunder lokalbestyrelsen og de aktive i forbindelse med Kafé Mensch, Vinter Chili, arbejds- og læsegrupper, humanistisk konfirmation og humanistisk omsorg.
  Efter en kort drøftelse blev formandens beretning godkendt.
 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  Kasserer David Maagaard gennemgik regnskabet for kalenderåret 2020 og sammenlignede det med regnskaberne for 2018 og 2019.
  David forklarede, at den lille aktivitet i 2020 pga. coronakrisen selvsagt også afspejler sig i regnskabet, hvor udgifterne har været beskedne. Det kontingent til lokalforeningen, som er opkrævet af landsforeningen, har også været en smule mindre end de forgående år – trods et voksende medlemstal i lokalforeningen. Det skyldes en omlægning, så der centralt er opstået en pulje, som kan søges til projekter i lokalforeningerne. Det er bl.a. denne pulje, som har finansieret trykningen af pjecen om begravelser.
  Resultatet blev, at regnskabet kom ud med et et stort overskud på 5.625 kr. i 2020. Egenkapitalen er derfor ved udgangen af 2020 på 11.866, 04 kr.
  Regnskabet blev godkendt, idet Jesper Dybbro, der er revisor på regnskabet dog bemærkede, at han godt kunne tænke sig mere specifikation af udgifterne fremover.
 4. Debat om indkomne forslag og afstemning
  Der var ikke indkommet forslag.
 5. Budget til orientering
  Kasserer David Maagaard fremlagde et budget for 2021 til orientering. Det fremgår, at der i 2021 regnes med kontingentindtægter på godt 10.000 kr. og udgifter på ca. 8.000 kr, således at der budgetteres med et overskud på ca. 2.000 kr. David understregede dog, at det er særdeles vanskeligt at sige, hvad udgifterne reelt vil blive, da det i høj grad afhænger af udviklingen i corona-restriktionerne.
 6. Valg af bestyrelse på højest syv personer og to suppleanter
  Følgende blev valgt til bestyrelsen:
 • Thorkild Svendsen
 • David Maagaard
 • Hannah Dybbro
 • Peter Tranders
 • Mette Müller
 • Eigil Dixen
  .
 1. Valg af revisor og revisorsuppleant
  Som revisor blev Jesper Dybbro valgt, mens Axel Bøg Andersen blev valgt som revisorsuppleant.
 2. Evt.
  Jesper Dybbro bad om, at der på lokalforeningens hjemmeside under vedtægter klart skal fremgå, hvornår de sidst er revideret, så det fx er muligt at se, om sidst års ændringer er kommet med. David, der redigerer hjemmesiden, lovede at sikre dette.
  Formanden demonstrede kort den elektroniske udgave af begravelsespjecen på lokalforeningens hjemmeside.


  Ovenstående referat er den 12.6. 2021 godkendt af dirigenten, Jesper Dybbro.