Ikke-religiøs begravelse i Aarhusområdet

– en vejledning

Alverdens kulturer højtideligholder på forskellig vis de samme fire markante livsovergange: Fødsel, pubertet, bryllup og død. Det føles vigtigt at markere overgangene, også for mennesker, der ikke tror på nogen gud og derfor ikke ønsker religion i deres liv.

For mange ikke-religiøse mennesker er især den kirkelige begravelse problematisk, idet den ofte kan være helt ude af trit med både den afdødes og de efterladtes liv og holdninger.

Når en af vore nærmeste dør, vil vi gerne tage en smuk og højtidelig afsked. En afsked, der spejler det liv, vedkommende har levet. En ikke-religiøs begravelse kan have mange forskellige former, og for de efterladte kan planlægningen forekomme uoverskuelig. Denne vejledning fortæller, hvordan en ikke-religiøs begravelse kan foregå. Der er lagt særlig vægt på en humanistisk ceremoni og på Aarhus-området.

Sådan tilrettelægges en humanistisk ceremoni

Umiddelbart efter dødsfaldet kontakter de efterladte Humanistisk Samfund. Herfra vil man sørge for, at en i Humanistisk Samfund uddannet ceremonileder vil tage kontakt til de efterladte for at aftale et møde.

Ved mødet tales der om den afdødes liv, herunder blandt andet om hvad den afdøde især bør huskes for. Denne samtale er grundlaget for ceremonilederens tale under begravelsesceremonien. På mødet drøftes også det nærmere forløb af ceremonien: Sange, musik og eventuelle taler af efterladte.

Humanistisk Samfund kan også stå for en vejledende samtale, hvis man ønsker at tilrettelægge sin egen begravelse.

Indhold i den humanistiske ceremoni

Humanistisk Samfunds begravelsesceremonier er uden religiøse indslag og er præget af et humanistisk livssyn, hvor hvert enkelt menneskes liv anses for at have sin helt særlige værdi. Denne værdi skabes af det liv, personen har levet. Ceremonilederens tale vil derfor ofte forme sig som en gennemgang af afdødes tilværelse, hvor personligheden tegnes, som den kom til udtryk i ord og handlinger.

Begravelsen er ikke blot en afsked, men også en hyldest til det liv, der er levet.

Humanistisk Samfunds ceremoniledere er uddannede og øvede i at optræde med den ro, stil og værdighed, som situationen kræver. De er også på det personlige plan engagerede i tanken om, at der skal være mulighed for at højtideligholde livets store overgange, uden at religion bliver en del af ceremonien.

Kontakt om begravelsesceremoni

Hvis du vil bestille en ceremoni eller rådføre dig om en humanistisk begravelse, kan du kontakte Humanistisk Samfunds begravelseskoordinator på telefon 4440 4949.

Du er også velkommen til at kontakte ceremonilederne:

Ole Morten Nygård
E omn@hs.dk
T 2284 0526

Kelvin Nielsen
E kn@hs.dk
T 3050 1182.

Begravelsesceremonien består af forskellige elementer, der sammen skaber en højtidelig og værdig stemning. Den kan se således ud:

 • De efterladte samles i et velegnet lokale.
 • Der indledes med musik.
 • Ceremonilederen byder velkommen.
 • Fællessang. 
 • Ceremonilederen holder talen om afdøde. I forbindelse hermed kan familie og venner bidrage med korte mindeord.
 •  Musikindslag eller fællessang.
 • Ceremonilederen afrunder højtideligheden.
 • Der afsluttes med musik
En Værdig Afsked

Det koster ceremonien

En humanistisk begravelsesceremoni koster 4.400 kroner for medlemmer af Humanistisk Samfund. 4.900 kroner for ikke-medlemmer. (2020-priser).

Beløbet dækker omkostninger til transport og honorar til ceremonilederen. De efterladte sørger selv for lokale, trykning af program og eventuelle musikalske indslag, men ceremonilederen vil naturligvis bistå med forslag og gode råd.

En vejledende samtale koster 1.000 kroner for medlemmer af Humanistisk Samfund (1.500 kroner for alle andre).

Se nærmere på: www.hs.dk/begravelse

Praktiske forhold før og efter ceremonien

De fleste efterladte vil foretrække at kontakte en lokal bedemandsforretning og få denne til at tage sig af en række praktiske forhold. Der er dog intet juridisk til hinder for, at de efterladte selv står for hele arrangementet, selv udfører papirarbejdet, lægger afdøde i kiste, kører kisten til kapellet osv., så længe det hele, udtrykt med lovens ord, er ”sømmeligt.”

Reglerne kan læses på Kirkeministeriets hjemmeside:
km.dk/borgerinformation/doedsfald/ praktiskeraad/

Livssynsneutrale ceremonirum

Begravelsesceremonien kan foregå i et hvilket som helst velegnet lokale: I hjemmet, i et fælleshus, i et forsamlingshus osv. Sygehuskapellerne i Randers, Silkeborg og Horsens og det livssynsneutrale kapel på Aarhus Universitetshospital (Skejby) kan anvendes af medlemmer af Humanistisk Samfund til humanistiske begravelser.

Humanistisk Samfund arbejder for særlige lokaler uden religiøse symboler til ceremonien.
Status i Aarhusområdet er foreløbig at Aarhus Kommunes tre kapeller på henholdsvis Vestre Kirkegård og Nordre Kirkegård kan anvendes af alle – se nærmere beskrivelse nedenfor.

Bedemanden tager sig typisk af…
 • Anmeldelse af dødsfaldet. 
 • Valg af kiste efter aftale med de pårørende. 
 • Transport af den afdøde mellem f.eks. hjem, hospital, kapel, krematorium og kirkegård samt evt. transport af urne.
 • Lån/leje af lokale til begravelsesceremonien efter aftale med de pårørende.
 •  Valg af gravsted sammen med de efterladte.

Det lille kapel, Vestre Kirkegård

Moderne betonbyggeri tegnet af arkitekt Henning Larsen. Der er uden Coronarestriktioner plads til ca. 60 personer og ingen religiøse symboler. (Korset som ses på billedet kan fjernes.) Meget velegnet til humanistiske begravelser/bisættelser, men meget optaget – ca. 600 begravelser/bisættelser om året.

Det store Kapel, Vestre Kirkegård

Klassisk murstensbyggeri fra 1920’erne som udvendigt minder meget om Grundtvigs Kirken i København (samme arkitekt). Der er uden Coronarestriktioner plads til ca. 250 personer, men kan sagtens fungere med færre personer. Akustikken kan dog godt være lidt vanskelig. Der er enkelte kristne symboler, som dog ikke på nogen måde er dominerende. Kapellet kan derfor godt bruges af andre trosretninger og humanister. Da vi så det, havde det netop været brugt til en buddhistisk begravelse. Der er ca. 60 begravelser/bisættelser om året.

Kapellet på Nordre Kirkegård

Rødstensbyggeri fra ca. 1900. Der er uden Coronarestriktioner plads til ca. 150 personer. Der er markante kristne symboler (se fotos nedenfor). Af de 3 kommunale kapeller nok det mindst velegnede til humanistiske begravelser/bisættelser pga. de markante kristne symboler. Akustikken er dog bedre end i det store kapel.

Generelt for de 3 kapeller: Det er alle kapeller, der ejes og styres af Aarhus Kommune. Man betaler ca. 600 kr. (2020-priser) for den time, der afsættes til ceremonien. Det er muligt at bestille to på hinanden følgende tider, hvilket nok er mest relevant for det lille kapel, hvor der ofte er en ny ceremoni hver time.

Kapellet på Skejby Sygehus

Kapellet på Skejby Sygehus administreres af sygehuset og er primært beregnet til ceremonier for mennesker, der dør på sygehuset. Men hvis der er plads – og det er der ikke så tit – kan man også bruge det til ceremonier i forbindelse med begravelser/bisættelser for andre. Man booker det for en time og det koster pt. 368 kr. for denne time. Det er et fint livssynsneutralt rum. Man må gerne selv udsmykke med symboler, blomster mv. Men det skal fjernes igen efter ceremonien. Der er uden Coronarestriktioner plads til 38 siddende. Hvis der er flere, må de sidste stå op.

Gravstedet

Alle kirkegårde kan anvendes i forbindelse med en humanistisk begravelse. Også selv om den afdøde ikke var medlem af Folkekirken, kan Folkekirkens kirkegårde anvendes.

På de forskellige kirkegårde er der en række forskellige regler og priser, der skal overholdes og tages hensyn til i forbindelse med valg, anlæg og pasning af gravsteder.

På de to kommunale kirkegårde i Aarhus (Vestre Kirkegård og Nordre Kirkegård), der alle ejes og drives af Aarhus Kommune, er priserne for gravstederne de samme, uanset om man er medlem af Folkekirken eller ej, og uanset om man bor i Aarhus Kommune eller ej.

For kirkegårde, der ejes og drives af Folkekirken, vil et gravsted oftest være dyrest, hvis man ikke er medlem af Folkekirken.

På nogle kirkegårde er der andre muligheder end den traditionelle kistebegravelse: Urnegrave, anonyme urnegrave, kolumbarium (urnemur) og skovgrave.

På Nordre Kirkegård i Aarhus er en stor del af kirkegården ved at blive omdannet til en livssynsneutral skovkirkegård. Omdannelsen er en lang proces, der begyndte i 2016 og løber frem til 2030, da der stadig aktive gravsteder at tage hensyn til.

På www.skovbegravelse.nu kan man finde en oversigt over private skovgravpladser i Danmark. Tættest på Aarhus er Mygind Skoven under Clausholm Gods, hvor det også er muligt at forhåndsreservere gravsteder.

Endelig kan asken spredes over åbent farvand, hvis afdøde utvetydigt har tilkendegivet et ønske om det, eller urnen kan efter ansøgning til Kirkeministeriet nedsættes på en privat grund, som dog skal være på mindst 5000 kvadratmeter.