Generalforsamling 2020

Referat af
Generalforsamling for Humanistisk Samfund – Aarhus 2020


Torsdag d. 18. juni 2020, kl. 19.00 – 20.30.
Sted: I fri luft ved Dokk1 på siddeplader uden for caféen.
Ni medlemmer deltog i generalforsamlingen.

 1. Valg af dirigent, og referent
  Jesper Dybbro blev valgt til dirigent og Eigil Dixen som referent.
  Jesper slog fast at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med foreningens
  vedtægter, idet indkaldelsen blev udsendt 17. maj – altså mindst 30 dage før
  generalforsamlingen – og blev som krævet i vedtægterne afholdt i årets første halvdel.
 2. Fremlæggelse af årsberetning til godkendelse
  Formand for Humanistisk Samfund – Aarhus, Thorkild Svendsen, sagde i sin årsberetning,
  at vi Aarhus området nu har over 300 medlemmer, mens landsforeningen har passeret et
  medlemstal på 2000 – en rigtig flot stigning over de seneste år.
  Thorkild berettede endvidere om en god aktivitet i lokalforeningen i det forløbne år. Der
  har været planlagt og afholdt følgende arrangementer åbent for alle medlemmer:
  10. oktober Kafé Mensch om begravelser med titlen: ”Tale om min begravelse – det bliver over mit lig”, hvor talsmand og ceremonileder for begravelser i Humanistisk Samfund, Ole Wolf, prøvede at besvare spørgsmål som: Skal en begravelse være en stilfærdig og trist højtidelighed? Hvad er alternativerne? Mange har hørt én i omgangskredsen erklære, at ”når jeg er død, skal der holdes fest – I skal ikke sidde og være triste”. Er dette en rimelig forventning til de efterladte? Og kan man overhovedet holde festlige begravelser? Det blev et meget velbesøgt arrangement med mange gode drøftelser, fx om hvilken musik, der kan bruge ved begravelser.

  12. november Kafé Mensch med et oplæg og efterfølgende debat om humanismens rødder i renæssancen og med linjer trukket op til vore dages natur- og klimakrise, hvor vi som oplægsholder kunne møde idéhistoriker Rune Engelbreth Larsen, medlem af Etisk Råd og Hovedbestyrelsen i Danmarks Naturfredningsforening. Selv om dette arrangement var noget mere teoretisk og mindre konkret end førnævnte arrangement, var det også meget velbesøgt med en god diskussion efterfølgende.

  9. december Vinter chili, hvor vi som sædvanlig i hinandens gode selskab nød en chili med eller uden kød og sluttede med en sangaften, hvor vi under akkompagnement af guitar sang en række af de gode humanistiske sange.

  19. februar Kafé Mensch med titlen: ”Hvad står Humanistisk Samfund for?”, hvor talsmand for Humanistisk Samfund og lokalforeningsformand, Thorkild Svendsen, gav et oplæg, som gik tæt på kerneværdierne i Humanistisk Samfund. Her har især nye medlemmer måske stillet sig selv spørgsmål om, hvad det egentlig er, Humanistisk Samfund står for, og hvordan vi udfolder vores værdigrundlag og vores humanistiske livssyn? Hvad mener vi med ligestilling af livssyn? Hvorfor taler vi om adskillelse af kirke og stat, om at erstatte kristendomsundervisningen i folkeskolen med religionsundervisning og om at lægge konfirmationsforberedelsen uden for skoletiden? Også her havde mange – måske især nye – medlemmer fundet vej til arrangementet, og diskussionen under vejs var ganske livlig.

  3. marts Kafé Mensch om bogen Sapiens og dens forhold til vores humanistiske livssyn, hvor en læsegruppe under lokalforening etableret i efteråret 2019 skulle komme med et oplæg, hvor tre forskellige synsvinkler i bogen ridses op for at drøfte vores vores humanistiske livssyn i det lys. Arrangementet måtte desværre aflyses pga. coronakrisen. Det søges i stedet gennemført i efteråret 2020.

  Som udgangspunkt er alle arrangementer i Kafé Mensch også åbne for interesserde, som ikke er medlemmer. Sådan har det også været i ovennævnte, hvor vi heldigvis har mødt en række interesserede mennesker.

  Ud over de nævnte arrangementer har der været nedsat en arbejdsgruppe om livssynsneutrale ceremonirum i Aarhus Kommune. Arbejdsgruppen har holdt en række møder og besøgt de kommunale kapeller på Veste og Nodre Kirkegård samt kapellet på Skejbysygehus. Der har også været besøg i den nye kommunale bygning Blixens i Gellerupparken og det kommunale Fjordsgades Foreningshus i den tidligere Fjordsgades Skole, herunder Solsalen (som tidligere var festsal for VUC Aarhus). Alle steder, som måske kan bruges til humanistiske ceremonier eller blot er velegnede til møder i lokalforeningen, herunder Vinter Chili og generalforsamlinger. Arbejdsgruppen nåede ikke at afslutte sit arbejde, inden coronakrisen lukkede arbejdet ned. Den fortsætter derfor i det kommende år og forventer at udkomme med en rapport, der vil beskrive mulige, velegnede lokaler til humanistiske ceremonier eller møder.

  Alle ovenståendeaktiviteter er inspireret af de ideer, der fremkom under workshoppen på generalforsamlingen i lokalforeningen i maj 2019. En lignede workshop havde bestyrelsen ikke taget initiativ til ved dette årsgeneralforsamling, da den pga. coronakrisen ønskede en
  enkel afvikling af generalforsamlingen med god afstand mellem deltagerne, men forhåbentlig kan den arbejdsform genoptages på kommende generalforsamlinger.

  Der har i løbet af året været holdt fem møder i lokalbestyrelsen, herunder ét i Aalborg sammen med lokalbestyrelsen for Aalborg området for at udveksle erfaringer og gode ideer til det lokale arbejde.

  Thorkild takkede de aktive i lokalforeningen for deres indsats, herunder lokalbestyrelsen og de aktive i forbindelse med Kafé Mensch, Vinter Chili, arbejds- og læsegrupper, humanistisk konfirmation og humanistisk omsorg.

  Efter en kort drøftelse blev formandens beretning godkendt.
 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  Kasserer David Maagaard gennemgik regnskabet for kalenderåret 2019, som det fremgår af vedhæftede bilag, hvor det samtidigt kan sammenlignes med regnskabene for 2017 og 2018.

  David forklarede, at den store vækst til forplejning til arrangementer skyldes, at bestyrelsen i 2019 havde besluttet at gøre det ekstra attraktivt at komme til generalforsamlingen, fordi vi gerne ville have medlemmerne til – via en workshop – at bidrage med ideer til de
  kommende aktiviteter i lokalforeningen. Som nævnt ovenfor var dette en stor succes.
  Der ses også en stor stigning i udgifter til foredragsholder. Normalt får oplægsholdere en erkendtlighed i form af en flaske eller to, men bestyrelsen valgte at udbetale et egentligt honorar for at få Rune Engelbreth Larsen til at give sit oplæg i Kafé Mensch.

  Resultatet blev, at regnskabet kom ud med et lille underskud på 668,07 kr. i 2019, hvilket ikke bekymrede kasseren, da der i de to forgående år har været overskud af størrelsesorden 3.000 kr. Egenkapitalen er derfor ved udgangen af 2019 på 6.250, 04 kr.
  Regnskabet blev godkendt.
 4. Debat om indkomne forslag og afstemning
  Der var kun indkommet ét forslag, nemlig et forslag fra bestyrelsen om en vedtægtsændring, som gik på at ændre formuleringen i foreningens nuværende vedtægter:
  §10 – Økonomi og hæftelsesforhold
  Stk. 2. Foreningen indkræver ikke kontingent fra medlemmerne. Foreningen tildeles midler fra landsforeningen Humanistisk Samfund efter landsforeningens hovedbestyrelses retningslinjer.

  Bestyrelsen foreslog dette erstattes af:
  §10 – Økonomi og hæftelsesforhold
  Stk. 2. Medlemmerne betaler kontingent til foreningen. Kontingentets størrelse fastlægges af landsorganisationens landsmøde og opkræves sammen med kontingentet til landsorganisationen
  .
  hvilket er i overensstemmelse med formuleringen i landsorganisationen Humanistisk Samfunds vedtægter §12 stk. 5.

  Bestyrelsens begrundelse var følgende: Ud over at bringe §10 stk. 2 i bedre overensstemmelse med landsorganisationens vedtægter er forslaget også begrundet i, at den nuværende formulering kan give problemer, når vi skal forsøge at få Humanistisk Samfund Aarhus godkendt i Aarhus Kommune. Det kan fx have betydning, når vi gerne vil have adgang til at bruge lokaler i Fjordsgade Forenings Hus (den tidligere Fjordsgade Skole). Ved en sådan godkendelse vil der blive lagt
  vægt på, at vi betaler kontingent til Humanistisk Samfund Aarhus.

  Vedtægtsændringen blev vedtaget med alle stemmer for.
 5. Budget til orientering
  Kasserer David Maagaard fremlagde vedhæftede budget for 2020 til orientering. Det fremgår, at der i 2020 regnes med et mere normalt forbrug til forplejning ved arrangementer, idet generalforsamlingen i 2020 holdes uden store udgifter hertil.
  At budgettet viser et lille underskud er mere af teknisk art, idet der for de store udgiftsposter er regnet i meget runde tal. På baggrund af den hidtil forløbne del af året, hvor coronanedlukningen har begrænset udgifterne væsentligt, regner kasseren med, at
  året ender med et lille overskud.
 6. Valg af bestyrelse på højest syv personer og to suppleanter
  Følgende blev valgt til bestyrelsen:
  Thorkild Svendsen
  David Maagaard
  Hannah Dybbro
  Peter Tranders
  Eigil Dixen

  Efter generalforsamlingen kontituerede bestyrelsen sig med Thorkild som formand, Eigil som næstformand og David som kasserer.
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant
  Som revisor blev Jesper Dybbro valgt.
 8. Evt.
  Her blev drøftet medlemmernes mulighed for at bidrage til arbejdet i foreningen uden nødvendigvis at sidde i bestyrelsen. Bestyrelsen lovede at sende mails ud til alle medlemmer, når der opstår mindre afgrænsede opgaver, som kan løses uden en meget stor arbejdsindsats – som det har været tilfældet i 2019 med arbejds- og læsegrupper samt
  køkkenhjælp ved konfirmationsforberedelsen.  Ovenstående referat er godkendt, den 21.6. 2020
  af
  Dirigent Jesper Dybbro