Vedtægter

Vedtægter for Humanistisk Samfund – Aarhus

Juni 2020

§1 – Navn og hjemsted
Stk. 1. Foreningens navn er ”Humanistisk Samfund – Aarhus”.

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Aarhus.

§ 2 – Tilhørsforhold
Stk. 1. Foreningen organiserer medlemmer af Humanistisk Samfund i Aarhus kommune. Foreningen arbejder på grundlag af landsforeningen Humanistisk Samfunds principper, vedtægter og beslutninger.

§ 3 – Formål
Foreningen anerkender følgende definition på Humanisme, som benyttes af IHEU (International Humanist and Ethical Union): “Humanism is a democratic and ethical life stance, which affirms that human beings have the right and responsibility to give meaning and shape to their own lives. It stands for the building of a more humane society through an ethic based on human and other natural values in the spirit of reason and free inquiry through human capabilities. It is not theistic, and it does not accept supernatural views of reality.” som landsforeningens bestyrelse har valgt at oversætte således: Humanisme er et demokratisk og etisk livssyn, som bekræfter det enkelte menneskes ret til og ansvar for at forme sit eget liv og give det mening. Den står for opbygning af et mere menneskevenligt samfund gennem en etik, som er baseret på menneskelige og andre naturlige værdier og styret af fornuft og frie valg gennem menneskelige evner og muligheder. Den er ikke teistisk og afviser overnaturlige forklaringer.

Stk. 2. Humanistisk Samfund Århus er en ikke-kommerciel og partipolitisk uafhængig forening.

Stk. 3. Formål med Humanistisk Samfund Aarhus er:

 • at informere om Humanismens livssyn og ideer gennem deltagelse i kultur- og samfundsdebat, uddannelse i skoler og andre udannelsesinstitutioner samt gennem foredrag, kurser og udgivelse af publikationer,
 • i samarbejde med landsorganisationen, at udvikle og gennemføre humanistiske ceremonier, uddanne celebranter til disse og at rådgive i livssynsspørgsmål,
 • at arbejde for en total adskillelse af stat og kirke og for et sekulært samfund med ligestilling af alle livssynssamfund
 • at virke for humanistiske værdier som f.eks. demokrati, ligeværdighed for alle (uanset alder, etnisk baggrund, køn, tro, mv.), menneskerettigheder, respekt for enkeltindivider og mindretal, seksuel frihed og ytringsfrihed.

§4 – Medlemmer
Stk. 1. Foreningen organiserer de medlemmer af landsforeningen Humanistisk Samfund, som bor i Aarhus kommune, samt medlemmer fra kommuner, hvor landsforeningen ikke har lokalforeninger, dersom disse medlemmer ønsker det. Stk. 2. Indmeldelse og udmeldelse sker gennem Humanistisk Samfunds landsorganisation.

§ 5 – Generalforsamling
Stk. 1. Foreningens øverste beslutningsorgan er generalforsamlingen, som bestyrelsen indkalder en gang årligt i første halvår. Indkaldelse skal ske senest 30 dage før generalforsamlingen.

Stk. 2. Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer, som ikke er i kontingentrestance.

Stk. 3. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal indsendes til formanden senest 20 dage før generalforsamlingen afholdes, så de kan udsendes til medlemmerne senest 14 dage inden generalforsamlingen.

Stk. 4. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år til godkendelse
 • Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 • Debat om indkomne forslag og afstemning
 • Valg af bestyrelse på højest syv personer og to suppleanter
 • Valg af revisor og revisorsuppleant

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

§ 6 – Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes:

 • Når bestyrelsen beslutter det.
 • Når 20 procent af medlemmerne skriftligt opfordrer bestyrelsen hertil med angivelse af dagsorden.

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 2 ugers skriftligt varsel med angivelse af dagsorden. Finder indkaldelsen sted i henhold til stk. 1, nr. 2, skal generalforsamling afholdes senest 4 uger efter, at bestyrelsen har modtaget medlemmernes opfordring.

§ 7 – Regler for generalforsamlinger
Stk. 1. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antal fremmødte medlemmer. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed, og stemmeafgivning skal ske skriftligt, når mindst 5 medlemmer forlanger det. Alle personvalg sker skriftligt, såfremt der er stillet forslag om flere kandidater, end der skal vælges.

Stk. 2. Kun generalforsamlingen kan ændre vedtægterne. Til vedtagelse af ændringer i vedtægter kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er afgivet for forslaget. Blanke og ugyldige stemmer betragtes som ikke afgivet og tæller ikke med. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på, medmindre andet fremgår af forslaget. Vedtægter må ikke være i strid med landsforeningens vedtægter. Tvivlstilfælde kan ankes for landsforeningens hovedbestyrelse.

Stk. 3. Over det på generalforsamlingen passerede udfærdiges et referat, som skal underskrives af dirigenten og udsendes til medlemmerne.

§ 8 – Bestyrelsen
Stk. 1. Bestyrelsen varetager foreningens opgaver i overensstemmelse med nærværende vedtægter, generalforsamlingens beslutninger og landsforeningen Humanistisk Samfunds vedtægter og beslutninger.

§ 9 – Bestyrelsens forretningsorden 

Stk. 1. Bestyrelsen vælger af sin midte en formand, næstformand og kasserer.

Stk. 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er mødt. Afgørelser i bestyrelsen sker ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Stk. 3. Bestyrelsesmøder afholdes efter formandens bestemmelse eller efter anmodning fra mindst 3 bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 4. Bestyrelsesmøder er ikke offentlige. Ret til deltagelse uden stemmeret har alle medlemmer af foreningen, samt medlemmer af landsforeningen Humanistisk Samfunds hovedbestyrelse og ambassadører udnævnt af denne. Endvidere kan uden stemmeret deltage andre personer, som bestyrelsen har inviteret til mødet. Sidstnævnte personer kan til enhver tid ekskluderes fra mødet. Mødedeltagere uden for bestyrelsen, der forstyrrer mødets orden, kan ligeledes ekskluderes fra mødet.

Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 6. På hvert bestyrelsesmøde udnævnes et bestyrelsesmedlem eller en suppleant til at føre protokol over de trufne beslutninger. Protokollen underskrives af protokolføreren.

§10 – Økonomi og hæftelsesforhold
Stk. 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2. Medlemmerne betaler kontingent til foreningen. Kontingentets størrelse fastlægges af landsorganisationens landsmøde og opkræves sammen med kontingentet til landsorganisationen.

Stk. 3. Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser. Et medlem har ikke krav på andel i foreningens formue.

Stk. 4. Kasserer eller formand alene eller to bestyrelsesmedlemmer i fællesskab kan disponere over foreningens konti i den daglige drift.

Stk. 5. Bestyrelsen er forpligtet til at opbevare foreningens formue enten som kontant indestående i et dansk pengeinstitut eller anbragt i danske statsobligationer.

§ 11 – Opløsning
Stk. 1. Beslutning om foreningens opløsning kræver, at mindst 3/4 af medlemmerne er fremmødt på en generalforsamling, og at beslutningen vedtages med mindst 3/4 af de afgivne stemmer. Blanke og ugyldige stemmer betragtes som ikke afgivet og tæller ikke med. Er 3/4 af medlemmerne ikke fremmødt på generalforsamlingen, men forslaget i øvrigt vedtaget med 3/4 af de afgivne stemmer, indkalder bestyrelsen en ny ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 3/4 af de afgivne stemmer uden hensyn til antallet af fremmødte.

Stk. 2. Foreningens formue overdrages i tilfælde af opløsning til Humanistisk Samfunds landsorganisation.

Ændringer:
Juni 2020 – Ændret §10 stk 2